جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

5911PQL  

مفهوم اعم

URI

https://isl.ics.forth.gr/parthenos_vocabularies/Concept/5911

این مفهوم را بارگیری کن: