جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Schemas > The Text Encoding Initiative (TEI) Guidelines

اصطلاح مرجح

3712The Text Encoding Initiative (TEI) Guidelines  

مفهوم اعم

مشارکت کننده

  • f.helfer

URI

https://isl.ics.forth.gr/parthenos_vocabularies/Concept/3712

این مفهوم را بارگیری کن: