جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

32199Place types  

مفهوم‌های اخص

از آن گروه است.

URI

https://isl.ics.forth.gr/parthenos_vocabularies/Concept/32199

این مفهوم را بارگیری کن: