جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

203007Strength of materials  

مفهوم اعم

در زبان های دیگر

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/oefosdisciplines/203007

این مفهوم را بارگیری کن: