جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

SOZIALWISSENSCHAFTEN > Humangeographie, Regionale Geographie, Raumplanung

اصطلاح مرجح

507Humangeographie, Regionale Geographie, Raumplanung  

مفهوم اعم

در زبان های دیگر

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/oefosdisciplines/507

این مفهوم را بارگیری کن: