جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

TECHNICAL SCIENCES > Mechanical Engineering

اصطلاح مرجح

203Mechanical Engineering  

مفهوم اعم

مفهوم‌های اخص

در زبان های دیگر

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/oefosdisciplines/203

این مفهوم را بارگیری کن: