جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

NATURWISSENSCHAFTEN > Mathematik

اصطلاح مرجح

101Mathematik  

مفهوم اعم

مفهوم‌های اخص

در زبان های دیگر

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/oefosdisciplines/101

این مفهوم را بارگیری کن: