جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

1NATURWISSENSCHAFTEN  

در زبان های دیگر

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/oefosdisciplines/1

این مفهوم را بارگیری کن: