Concept information

Замърсяване > Емисия > емисии на парникови газове
Замърсяване > Емисия > Емисии в атмосферата > емисии на парникови газове
Замърсяване > Емисия > emission inventory (en) > емисии на парникови газове

Preferred term

емисии на парникови газове  

Definition

  • емисии по Протокола от Киото, а именно на въглероден диоксид (CO2), метан (CH4), диазотен оксид (N2O) и три флуорирани парникови, ненапълно флуорирани въглеводороди (HFC), напълно флуорирани въглеводороди (PFC) и серен хексафлуорид (SF6)

Belongs to group

URI

http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15192

Download this concept: