جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

32Γεωπολιτικές μονάδες  

یادداشت دامنه

  • Η ιεραρχία αυτή περιλαμβάνει τύπους διοικητικών διαιρέσεων τους οποίους εφαρμόζει ένα κράτος ή άλλο κρατικό ή πολιτικό μόρφωμα στην επικράτεια δικαιοδοσίας του. Εγγενή χαρακτηριστικά των τύπων αυτών αποτελούν, μεταξύ άλλων, η εδαφική έκταση στην οποία υλοποιούνται/ ασκούνται, η χρονική διάρκεια που είναι σε ισχύ, οι φορείς άσκησης εξουσίας που έχουν στη διάθεσή τους και ο βαθμός αυτονομίας τους σε θέματα διοίκησης και εκμετάλλευσης των πόρων τους.

مشارکت کننده

  • curatorDHT

سازنده

  • admin

در زبان های دیگر

URI

https://humanitiesthesaurus.academyofathens.gr/dyas-resource/Concept/32

این مفهوم را بارگیری کن:

RDF/XML TURTLE JSON-LD آخرین بازنگری 2019-12-04 ساخته شده 2015-07-312015-07-31